Privacyverklaring

Dansstudio Dynamiek, gevestigd aan De Bleek 21B, 7468 PA te Enter, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Dansstudio Dynamiek
De Bleek 21B
7468 PA Enter
0681058550
info@dansstudiodynamiek.nl
https://www.dansstudiodynamiek.nl
KvK 61558109
NL85RABO0192310143

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dansstudio Dynamiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Bankrekeningnummer
IP-adres

Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik van de ledenpagina’s op onze
website, in correspondentie en telefonisch
Foto- en video-opnames

Dansstudio Dynamiek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op viainfo@dansstudiodynamiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsdoelen en grondslag

Dansstudio Dynamiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het voeren van onze ledenadministratie
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie aangaande onze website en/of dienst en/of commerciële (reclame)
uitingen aangaande onze website en/of dienst
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Dansstudio Dynamiek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Dansstudio Dynamiek maakt video-opnames voor beveiligingsdoeleinden om haar eigendommen, haar medewerkers en haar bezoekers te beschermen en er op toe te zien dat huisregels worden nageleefd

Delen van persoonsgegevens met derden

Dansstudio Dynamiek deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dansstudio Dynamiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dansstudio Dynamiek jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

BitNation is de leverancier van StudioCloud, onze ledenadministratie software. In StudioCloud worden alle hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerkt. BitNation heeft toegang tot deze gegevens om onze ledenadministratie te kunnen verwerken en ondersteunen.

Hostnet is de leverancier van hostingdiensten voor onze website en e-mail. Alle gegevens die je verstrekt door gebruik van onze website of communicatie per e-mail worden verwerkt door de servers van Hostnet.

Rabobank is onze huisbankier. Middels elektronische bestanden ontvangen zij de incasso-opdrachten om verschuldigde bedragen van jouw bankrekening te kunnen incasseren. Hiertoe wordt jouw bankrekeningnummer
door de Rabobank verwerkt.

.
Geautomatiseerde besluitvorming

Dansstudio Dynamiek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Dansstudio Dynamiek, tussen zit.

Bewaartermijn

Dansstudio Dynamiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoonnummers, e-mailadres en overige actief verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin onze overeenkomst beëindigd werd

Het bankrekeningnummer, IP-adres, internetbrowser en apparaat type wordt bewaard tot uiterlijk 1 maand na beëindiging van onze overeenkomst

Gegevens over jouw activiteiten op onze website worden geanonimiseerd maximaal 25 maanden bewaard

Video-opnames die gemaakt worden voor beveiligingsdoeleinden worden maximaal 30 dagen bewaard

Cookies

Dansstudio Dynamiek gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer,tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouwvoorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouwpersoonsgegevens door Dansstudio Dynamiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dansstudiodynamiek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dansstudio Dynamiek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligingsmaatregelen

Dansstudio Dynamiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dansstudiodynamiek.nl. Dansstudio Dynamiek heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk

DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-
mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.


DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (dansstudiodynamiek.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres