Algemene
voorwaarden

En Huisregels ...

Algemene Voorwaarden

 1. De huisregels van Dansstudio Dynamiek moeten worden nageleefd.

Inschrijving en betaling

 1. Inschrijven voor lessen kan op elk gewenst moment en de inschrijving geldt tot opzegging lidmaatschap
 2. Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Minderjarigen
  moeten het inschrijfformulier laten invullen door de meerderjarige die aan de betalingsverplichting voldoet.
 3. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
 4. Bij inschrijving voor lessen betaalt men éénmaal per seizoen € 15,- administratiekosten.
 5.  Er wordt in maandelijkse termijnen betaald door middel van automatische incasso. Hetverschuldigde lesgeld wordt omstreeks de 27e van elke maand geïncasseerd, voorafgaand aan de maand
  waarover het lesgeld verschuldigd is.  De kosten voor één les per week zijn €21,50 per maand. De kosten voor onbeperkt recreatielessen zijn €31,50 per maand. De kosten voor wedstrijdtrainingen + recreatieles zijn €33,50 per maand. De kosten voor wedstrijdtrainingen, duo/solo trainingen + recreatieles zijn €48,50 per maand
 1. Contante betaling in de studio of overboeking zijn alleen mogelijk bij vooruitbetaling van het volledige lesseizoen.
 2. Overboeking is mogelijk bij jaarbetaling of bij achterstand. Het verschuldigde bedrag moet worden bijgeschreven
  op rekening NL84RABO0192310143 t.n.v. Dansstudio Dynamiek. Dit gebeurt o.v.v. het lid- en het factuurnummer.
  De complete betaling moet zijn voldaan voor het lid start met de lessen.
 3. Als 30 dagen na factuurdatum het lesgeld niet is betaald, is het lid van rechtswege in verzuim. Hiervoor is geen
  ingebrekestelling of sommatie nodig. Er worden in dat geval € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht.
 4. Wanneer betaling uitblijft, zal Dansstudio Dynamiek 45 dagen na factuurdatum een incassobureau inschakelen om het
  verschuldigde bedrag te innen. Het verschuldigde lesgeld, de herinneringskosten en de aanmaningskosten worden daarmee verhoogd met de kosten voor de verschuldigde rente en de vergoeding van alle buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten.
 5. Dansstudio Dynamiek heeft het recht om lesgelden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen ruim van te voren binnen de accommodatie
  van Dansstudio Dynamiek worden aangekondigd. De wijziging van het lesgeld gaat in met ingang van de eerstvolgende periode waarover lesgeld verschuldigd is.

Uitschrijving

 1. Tussentijds uitschrijven kan met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, met
  uitzondering wedstrijdteams. Deelname aan een wedstrijdteam geldt
  voor een heel seizoen of tot einde seizoen.
 2. Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk.
 3. Opzegging gebeurt schriftelijk of via het uitschrijfformulier op Dansstudio Dynamiek. Uitschrijvingen moeten door de
  meerderjarige die aan de betalingsverplichting voldoet worden gedaan.
 4. Bij verhuizing geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand, gerekend vanaf de eerste dag van de
  maand volgend op het ontvangst van de uitschrijving.
 5. Als een lid geen lessen kan volgen door een langdurige ziekte of handicap, kan het lidmaatschap worden opgezegd na overleg met en beoordeling door Dansstudio Dynamiek. De opzegtermijn is in dat geval één volledige
  kalendermaand, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op ontvangst van de uitschrijving.
 6. Voor korter durende blessures kan middels een e-mail aan de administratie een blessure-stop worden aangevraagd, waarbij je 85% korting op het lesgeld kunt ontvangen voor een periode van maximaal 2 maanden.

Diversen

 1. Restitutie van al betaald lesgeld is niet mogelijk.
 2. Als een lid voorafgaand aan de les zich via Dansstudio Dynamiek afmeldt, mag de les binnen een maand worden ingehaald.
 3. Dansstudio Dynamiek heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnames te maken van lessen, cursussen, workshops, optredens
  en activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze foto- en video-opnames worden gezien als een registratie van artistiek belang en kunnen ingezet worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en
  promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden dus niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom ook geen sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door Dansstudio Dynamiek onverminderd gepubliceerd worden,met uitzondering van buitengewone omstandigheden, zoals getuigenbeschermingsprogramma’s. Uitzonderingen
  worden uitsluitend gemaakt als hiertoe schriftelijk een verzoek bij Dansstudio Dynamiek is ingediend. Dansstudio Dynamiek beoordeelt,
  behoudens gerechtelijke uitspraken, of het verzoek kan worden uitgevoerd.
 4. Dansstudio Dynamiek communiceert alleen per e-mail. Het is niet mogelijk een lid in te schrijven zonder geldig e-mailadres. Het
  lid, de ouders en/of verzorgers worden geacht al het e-mailverkeer te behandelen als reguliere schriftelijke communicatie. Dansstudio Dynamiek is niet aansprakelijk voor de gevolgen als een verstrekt e-mailadres niet (meer) wordt
  gebruikt of de e-maildienst niet beschikbaar is.
 5. Leden, ouders en/of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor om tijdig een wijziging in persoonsgegevens, bankgegevens en e-mailadressen door te geven aan Dansstudio Dynamiek, bij voorkeur per e-mail.
 6. Dansstudio Dynamiek heeft het recht om openingstijden, lestijden, lesdagen, de algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.
 7. Klachten kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Dansstudio Dynamiek reageert binnen 14 dagen eveneens schriftelijk.
  Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart men akkoord te gaan met de privacyverklaring, huisregels en algemene voorwaarden van Dansstudio Dynamiek.

Huisregels

Binnen het pand van Dansstudio Dynamiek en op het terrein buiten gelden de volgende huisregels:

  1. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Waardevolle dingen, zoals portemonnees en mobiele telefoons, kunnen tijdens de les bij de docent in bewaring worden gegeven.
  2. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de kledingvoorschriften. Dansstudio Dynamiek heeft het recht leerlingen te weigeren als zij zich niet aan de kledingvoorschriften houden. Schoenen die buiten worden gedragen, zijn niet toegestaan in de danszalen.
  3. Leerlingen dienen de kleedkamers netjes en opgeruimd achter te laten.
  4. Eten is in de danszalen niet toegestaan. Het nuttigen van kauwgom is in het hele pand niet toegestaan.
  5. In de danszalen mag water en sportdrank worden genuttigd uit een fles die is af te sluiten, zoals een bidon.
  6. Verdovende middelen (en het handelen hierin) en het bezit van wapens zijn op het terrein van Dansstudio Dynamiek niet toegestaan.
  7. Leerlingen mogen zonder vooraf gegeven toestemming van de docent geen apparatuur en materialen gebruiken.
  8. Leerlingen dienen zichzelf en anderen met respect, in de breedste zin van het woord, te behandelen.
  9. Dansstudio Dynamiek heeft het recht om in bepaalde situaties de leerling voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en indien nodig, te verwijderen zonder teruggave van lesgelden. Dit
   geldt voor wangedrag en het niet opvolgen van de huisregels of instructies van de docent.
  10. Dansstudio Dynamiek heeft het recht om zonder verdere opgave van reden iemand de toegang tot de accommodatie te weigeren.
  11. Bij diefstal, mishandeling of ongewenste intimiteiten wordt altijd en onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.
  12. Dansstudio Dynamiek maakt foto-, video- en geluidsopnames van lessen, cursussen, workshops, optredens en activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie, voor beveiligingsdoeleinden en als registratie van artistiek belang welke kunnen worden ingezet als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden.
  13. Het is klanten, ouders en bezoekers alleen toegestaan foto- en/of video-opnames te maken binnen de accommodaties van Dansstudio Dynamiek als deze voor huiselijke doeleinden zijn. Als je opnames wilt publiceren of verspreiden, bijvoorbeeld op social media of in Whatsapp-groepen, dan mag dit enkel en alleen als uitsluitend jijzelf of jouw minderjarig kind herkenbaar in beeld is.